Αναζήτηση βιβλίων εφορευτικής

Κατεβάστε το Πρακτικό Νο 2, τους Πίνακες Διαλογής και τις Οδηγίες Καταγραφής Μελών Εφορευτικών Επιτροπών για το εκλογικό τμήμα στο οποίο έχετε διοριστεί.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν υποδείγματα των Βιβλίων Διαλογής Ψήφων και Πράξεων Εφορευτικής που θα δοθούν από τις Περιφερειακές Ενότητες προς χρήση από τους δικαστικούς αντιπροσώπους.

Στα αρχεία αυτά έχουν συμπληρωθεί τα ονόματα συνδυασμών και υποψηφίων βάσει της Απόφασης ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία προς διευκόλυνση της συμπλήρωσης των ανωτέρω βιβλίων από τους Δικαστικούς αντιπροσώπους.

Το προϊόν της εκτύπωσης των εν λόγω αρχείων δεν παράγει ένα αυτοτελές Βιβλίο προς χρήση από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, αλλά συμπληρωματικό των Βιβλίων που παραλαμβάνονται από τις περιφερειακές Ενότητες, στην περιφέρεια των οποίων εδρεύει το εκλογικό τμήμα.

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να εκτυπώσει τα αρχεία αυτά, προκειμένου στην συνέχεια να προβεί στην επικόλληση τους, ανάλογα, στις σελίδες των αντίστοιχων Βιβλίων (πράξεων ή Διαλογής), τα οποία ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει παραλάβει με το σάκο του εκλογικού τμήματος στο οποίο έχει διοριστεί.

Η επικόλληση των εν λόγω λιστών θα πρέπει να γίνει με τρόπο, ώστε να καθίσταται ευδιάκριτη η σφραγίδα που έχει τεθεί ανά φύλλο στο κάθε βιβλίο από την Περιφερειακή Ενότητα.

Η κατά τα ανωτέρω επικόλληση των εκτυπωνόμενων σελίδων είναι υποχρεωτική μόνο στις σελίδες των Βιβλίων που αποστέλλονται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία. Αντίθετα, η επικόλληση δεν είναι υποχρεωτική για τα αποκόμματα των αντίστοιχων σελίδων των βιβλίων, που αποστέλλονται α) στους Δήμους και β) στον Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκτυπωνόμενες σελίδες μπορούν να συρράπτονται μεταξύ τους, να σφραγίζονται και να μονογράφονται από τον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής.

Οδηγίες Καταγραφής Μελών Εφορευτικών Επιτροπών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη η καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων των Μελών Εφορευτικών Επιτροπών για την αποζημίωση τους.
Πατήστε για το αρχείο οδηγιών εδώ